CSRD tulee, oletko valmis

Vuosi 2024 tulee olemaan merkittävä vastuullisen sijoittamisen historiassa. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) astuu voimaan ja tulee paljastamaan erot sijoitusorganisaatioiden välillä.

Vastuullisuus tai vastuullinen sijoittaminen ilmestyi finanssialalla noin 15 vuotta sitten. Finanssiorganisaatiot ymmärsivät, että niiden tulisi näyttää ulospäin vastuullisilta ajan hengen mukaisesti. Toisaalta kukaan ei tiennyt, mitä vastuullinen sijoittaminen käytännössä tarkoittaa.

Ratkaisu vastuullisuushaasteeseen oli yksinkertainen ja suoraviivainen. Vastuullisuudesta kyllä viestittiin laajasti, mutta käytännön vastuullisuustoimenpiteet jäivät lähes kokonaan tekemättä. Aurinkopaneeleita käytiin laittamassa toimiston katolle, mutta sijoittaminen jatkui samoin periaattein kuin aikaisemminkin.

Samaan aikaan sijoitusorganisaatiot alkoivat toistaa yhteistä mantraa: meillä vastuullisuus on integroitu sijoitusprosesseihin. Tarkastellaan mantraa tarkemmin alla kuvatun ”kehityskolmion” avulla. Kolmion ylimpänä kerroksena on organisaation liiketoimintatavoitteet. Jos vastuullisuus on integroitu sijoitusprosesseihin, sen on oltava joko ylimmässä kerroksessa liiketoimintatavoitteena tai alemmissa kerroksissa yhtenä keinona saavuttaa liiketoimintatavoitteet.

Olkaamme rehellisiä. Vastuullisuus ei ole itsenäinen tavoite yhdellekään finanssialan toimijalle. Kukaan ei uhraa tuottoja tehdäkseen vastuullisuustekoja. Täten vastuullisuus on aina keino saavuttaa yrityksen primääritavoitteet. Tämä on äärimmäisen tärkeää ymmärtää ja myöntää, jos tavoitteena on saada aikaiseksi konkreettisia tuloksia viestinnän sijaan.

Vastuullisuus tai vastuullinen sijoittaminen on siis keino saavuttaa primääritavoitteet. Nyt vastuullisuuden pitäisi tarjota jotain uutta ja arvokasta tietoa sijoituspäätösten tekemiseen eli vastuullisuuteen liittyvää tietoa on saatava datakerrokseen. Sen lisäksi on ymmärrettävä ne mekanismit, joilla vastuullisuuteen liittyvä data ja tieto vaikuttavat sijoituskohteiden arvoon. Näiden ehtojen on täytyttävä, jotta vastuullisuus voitaisiin integroida osaksi sijoitusprosessia.

Toistaiseksi ei ole ollut (paljoakaan) luotettavaa ja vertailukelpoista dataa vastuullisuuteen liittyen. Salkunhoitajan työtä tehneenä voin varmuudella todeta, että on vaikea integroida vastuullisuus osaksi sijoitusprosessia, jos ei ole oikein mitään mitä integroida. Ilman luotettavaa dataa ei myöskään ole mahdollista tunnistaa mekanismeja, joilla vastuullisuuteen liittyvä data mahdollisesti muuttaisi sijoituskohteiden arvoa.

Kaikki tämä muuttuu.  Yritysten vastuullisuusraportoinnista tulee kattavaa, vertailukelpoista ja luotettavaa, kun CSRD tulee asteittain voimaan vuodesta 2024 alkaen. Alkuvuodesta 2025 suuret listatut yritykset julkaisevat ensimmäiset raporttinsa perustuen vuoden 2024 toteumiin. Vuodesta 2026 eteenpäin direktiiviä sovelletaan myös pieniin ja keskisuuriin listattuihin yrityksiin.

Oma näkemykseni ja toiveeni on, että CSRD:n voimaantulo antaa merkittävää kilpailuetua niille finanssitoimijoille, jotka ovat valmistautuneet tähän muutokseen. Nämä organisaatiot kykenevät ottamaan uutta tietoa sijoitusprosessiinsa ja muuttamaan sen liiketoiminta-arvoksi parempina sijoituspäätöksinä. Toisaalta vain viestintään panostaneet organisaatiot ovat merkittävän haasteen edessä, kun lupaukset pitää lunastaa pohjautuen yrityksiltä itseltään tulevaan luotettavaan ja julkiseen vastuullisuusdataan.

Vuosi 2025 on vuosi, jolloin vastuullisuus on ensimmäistä kertaa aidosta integroitavissa sijoitusprosesseihin. Toisaalta se on myös ensimmäinen vuosi, jolloin vastuullisuus pitää olla integroituna osaksi sijoitusprosesseja.

Tarkemmin Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) sääntelyyn liittyviä tapahtumia ja sääntelykokonaisuuksia on käsitelty täällä:
Vastuullisen sijoittamisen sääntelyn tapahtumat ja aikataulu selkokielellä (pdf)